Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza Oratorium Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, ul. Basztowa 15, 37-300 Przemyśl; oratoriumprzemysl@michalitki.pl, reprezentowana przez dyrektora.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 6 ust. 1 lit. a, c i e; art. 9 ust. 2 lit. b, c i h oraz art. 10 RODO oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).
  3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty i organy do tego uprawnione.
  4. Celem przetwarzanych danych osobowych uczestniczenie w działaniach świetlicowych wg Statutu i Regulaminu Oratorium, jak też promowania działalności i pozyskiwania środków na działalność statutową.
  5. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wg ustalonych kryteriów.
  6. Przysługuje prawo do dostępu treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, cofnięcia.
  7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).